Algemene voorwaarden

Artikel 1 De overeenkomst

De overeenkomst tussen cursist en Yoga Hoogvliet komt tot stand door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier van Yoga Hoogvliet.

Deelname aan de lessen geschiedt volledig voor eigen risico van de cursist.

Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelname is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel vooraf contact op met uw huisarts.

Deelname aan één van de lessen betekent dat de cursist akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Betaling

De cursist dient het verschuldigde lesgeld voor het begin van de maand te betalen middels overschrijving naar het bankrekening NL24 RABO 0136 5745 56 ten name van Yoga Hoogvliet.

De tarieven van Yoga Hoogvliet zijn gebaseerd op 44 lesweken. Tijdens de schoolvakanties wordt er geen les gegeven.

Artikel 3 Gemiste lessen

Gemiste lessen kunnen in overleg op een ander gewenst tijdstip worden ingehaald.

Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenArtikel 4 Annulering door Yoga Hoogvliet

Yoga Hoogvliet heeft het recht de les te annuleren. In dat geval kunnen lessen worden ingehaald of wordt besloten tot restitutie van het lesgeld.

Artikel 4 Wijzigingen

Yoga Hoogvliet behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen.

De cursist wordt via de website van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

Yoga Hoogvliet verplicht zich de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

Yoga Hoogvliet is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.

Artikel 6 Toepasselijkheid en geschillen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Yoga Hoogvliet betreffende deelname aan lessen, workshops, advisering of andere activiteiten in de ruimste zin des woords.

Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Yoga Hoogvliet.

Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Yoga Hoogvliet behoudens hogere voorziening.

Artikel 7 Opzegging

Er is geen opzegtermijn. Aan het eind van iedere maand is het mogelijk het abonnement te beëindigen. Het opzeggen geschiedt schriftelijk per email of post, waarna je een bevestiging ontvangt.

Na beëindiging van het abonnement is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.